Datblygu > Arferion Da

Arferion Da  

Diogelwch ac Asesu Risg 
Mae Rhwyfo Cymru yn mabwysiadu cod Rhwyfo Diogel British Rowing. Mae’r canllaw manwl a llawn ar gael yma. Mae dogfennau British Rowing sy’n rhoi sylw i bynciau diogelwch amrywiol ar gael yma.
 

Lles y Cyfranogwyr

Swyddog Diogelu penodol Rhwyfo Cymru ydi Caroline Spanton.

Edrychwch isod ar y dogfennau canlynol ac am gyngor am faterion sy’n ymwneud â diogelu ac archwiliadau datgelu.

I gael gwybod sut mae cael archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, cysylltwch â’r Swyddog Datblygu.


Cydraddoldeb

Mae Rhwyfo Cymru wedi ymrwymo i egwyddorion cydraddoldeb mewn chwaraeon. Ein nod ni ydi sicrhau bod pawb yn y byd rhwyfo, dim ots am oedran, rhyw, gallu, hil, crefydd neu gred, tarddiad ethnig, lliw, cenedligrwydd, statws cymdeithasol neu gyfeiriadedd rhywiol, yn cael cyfle didwyll a chyfartal i gymryd rhan mewn rhwyfo ar bob lefel ac ym mhob swyddogaeth.

Cymeradwywyd Polisi Cydraddoldeb Rhwyfo Cymru gan y Bwrdd ar Ionawr 13eg 2014 ac mae wedi mabwysiadu Polisi Trawsryweddol a Thrawsrywiol British Rowing yn ffurfiol.

Mae’r polisi hwn ar gyfer pawb sy’n ymwneud ag unrhyw agwedd ar weithgaredd Rhwyfo ar bob lefel ac ym mhob swyddogaeth, fel gweithiwr, gwirfoddolwr, aelod neu gyfranogwr. Dylid cadw at y polisi hwn ar y cyd â holl bolisïau a rheoliadau eraill Rhwyfo Cymru, gan gynnwys y Cod Moeseg ac Ymddygiad.Llusgo Trelars 

Edrychwch ar y wybodaeth ar wefan British Rowing sy’n cynnwys manylion defnyddiol am lusgo trelars. Mae’r wybodaeth yn cynnwys manylion cyfreithiol am bwy sy’n cael a ddim yn cael llusgo, o ran maint a threlars ac oedran.